Darmawan, Darmawan, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, Indonesia