Khasanah, Fata Nidaul, Bhayangkara Jakarta Raya University