Janić, Lazar, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu