Kraft, Michael Hans Gino, Kaposvár University, Germany