Marjanovic, Prvoslav, Educons University, SremskaKamenica, Serbia, Serbia