Kobilarov, R. Kobilarov, University of Novi Sad, Serbia, Serbia