Vyas-Doorgapersad, Shikha, University of Johannesburg, South Africa